Αλιεύει η Σοφία Βογιατζή

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη. Η ανεξάρτητη Αρχή θα εξετάζει πλέον αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών και στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, όταν δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου σε εργασιακά θέματα.

Συγκεκριμένα, ο ΣτΠ έχει οριστεί ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων του νέου νόμου 4097/2012, που στοχεύει στην εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση. Σημαντική καινοτομία του νόμου είναι η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, που επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας για τουλάχιστον 14 εβδομάδες. Η ανεξάρτητη Αρχή αναμένει την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα ορίζει ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του επιδόματος, τον τρόπο, τη διαδικασία, αλλά και το ύψος του.

Πηγή: Αυγή