ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαντήσεις στην ερώτηση 19 βουλευτών για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με το παρόν δελτίο τύπου γνωστοποιεί τις απαντήσεις στην ερώτηση που κατατέθηκε από δεκαεννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, με κύριο αντικείμενο την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζουμε τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί προς τα δύο αρμόδια Υπουργεία (το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ):

  1. Θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, που θα επιτρέπει στα διεμφυλικά άτομα να προβαίνουν στη διόρθωση του ονόματός τους, προκειμένου να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στην εργασία, την ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας;
  2. Θα διασφαλιστεί η δυνατότητα διόρθωσης του ονόματός τους ανεξαρτήτως των ιατρικών διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου, ώστε τα νέα έγγραφα να ανταποκρίνονται στο φύλο όπως τα ίδια τα άτομα επιθυμούν να προσδιορίζεται;
  3. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπεύουν να συμμορφωθούν στις υπερνομοθετικές επιταγές για την προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και στην αποτελεσματική τιμωρία των εις βάρος τους διακρίσεων και εκδηλώσεων βίας;

Η πρώτη απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 4.12.2012 στην οποία περιγράφεται η ισχύουσα διαδικασία αλλαγής εγγράφων για τα διεμφυλικά άτομα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, σύμφωνα με τον Ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143 Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο Ν.2503/1997, μετά από δικαστική απόφαση. Η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών καταλήγει: «Επισημαίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός φύλου, χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικής διαδικασίας, προϋποθέτει την αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπ. Εσωτερικών, και αποτελεί αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπ. Δικαιοσύνης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν». Εν ολίγοις, το Υπ. Εσωτερικών, απεκδύεται των ευθυνών του και δεν απαντά σε καμία από τις ερωτήσεις που τίθενται, απλώς επαναλαμβάνει την ισχύουσα διαδικασία (η απάντηση εδώ).

Στη συνέχεια ακολούθησε η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης στις 8.1.2013, όπου αναγνωρίζεται ότι «τα διεμφυλικά άτομα υφίστανται αρνητική αντιμετώπιση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα λοιπά πρόσωπα» Εν τούτοις, όπως αναφέρεται «καίτοι δεν υφίσταται στην ελληνική νομοθεσία ειδική αναφορά στην ταυτότητα φύλου ως απαγορευμένου λόγου διάκρισης». Αναγνωρίζεται επίσης ότι «η έννοια της ταυτότητας φύλου αποτυπώνεται ρητά σε πρόσφατα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς ακόμη ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε το 2010 την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την έννοια της ταυτότητας φύλου στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης». Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης καταλήγει: «Επί του παρόντος η ελληνική έννομη τάξη δεν αφίσταται της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ (βλ ενδεικτικά την από 11 Ιουλίου 2002 απόφαση στην υπόθεση Christine Goodwin κατά Ην. Βασιλείου)», δηλαδή της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι νομοθεσίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων (η πλήρης απάντηση εδώ).

Παρ’ ότι και στην απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης δεν δίδεται κάποια ουσιαστική απάντηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με το αν προτίθεται να υιοθετήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των εκδηλώσεων βίας για λόγους ταυτότητας φύλου καθώς και για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων, εν τούτοις αναγνωρίζει τις διακρίσεις που υφίστανται τα διεμφυλικά άτομα, καθώς επίσης ότι τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν θέσει το πλαίσιο της κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης για λόγους ταυτότητας φύλου με σαφήνεια.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θεωρεί θετικό ότι ο Υπ. Δικαιοσύνης, κύριος Ρουπακιώτης, αναγνωρίζει όλα τα παραπάνω, ωστόσο οι διαπιστώσεις δεν λύνουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και καλεί τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως το Υπ. Δικαιοσύνης να αναλάβουν την πρωτοβουλία κατάθεσης σχετικών νομοθεσιών για την προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων. Συγκεκριμένα:

  1. Τροποποίηση του νόμου 3304/2005, στην κατεύθυνση της προσθήκης της ταυτότητας φύλου ως έδαφος που να απαγορεύονται οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας και την παροχή υπηρεσιών.
  2. Τροποποίηση του νόμου 927/1979, στην κατεύθυνση της προσθήκης της ταυτότητας φύλου ως έδαφος που να απαγορεύεται η διάδοση του ρατσιστικού μίσους.
  3. Αναθεώρηση του Άρθρου 79, παράγραφος 3 του ΠΚ  (π.δ. 283/1985, ΦΕΚ 106 Α΄), στην κατεύθυνση της προσθήκης και της ταυτότητας φύλου, για την προστασία των διεμφυλικών ατόμων από τις επιθέσεις / εγκλήματα μίσους.
  4. Κατάθεση νόμου που να επιτρέπει την αλλαγή εγγράφων στα διεμφυλικά / τρανς άτομα, χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικών ή φαρμακολογικών διαδικασιών (σύμφωνα και με την σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ που ανεφέρθη).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/ 

transgender.support.association@gmail.com