Στις 27 Ιουλίου 2013 κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου 4097/2012, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 3.12.2012 και προβλέπει την παροχή επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες. Σκοπός του επιδόματος αυτού είναι να επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων. Η ψήφιση και εφαρμογή του παραπάνω νόμου αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που απορρεί από το ενωσιακό δίκαιο, καθώς είναι ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 “για την ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.

Ωστόσο, ενώ ο νόμος προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, για τον καθορισμό του φορέα, του ύψους, του τρόπου και την διαδικασία χορήγησης του επιδόματος, αυτή δεν έχει ακόμα εκδοθεί, παρά την δέσμευση στη Βουλή του Υφυπουργού Εργασίας Ν. Παναγιωτόπουλου για έκδοση της ΚΥΑ εντός εξαμήνου. Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης μας, ο Υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης, αναφέρει ότι: “Προκειμένου να ορισθεί ο αρμόδιος φορέας και να εκδοθεί η ΚΥΑ, οι φορείς ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μελών τους, θα εξετάσουν για τη δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση, για το ύψος του επιδόματος, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του, σε συνδυασμό με την διακοπή ή όχι της επαγγελματικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική επιβάρυνση.”

Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση της ενσωμάτωσης μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2010, αλλά και η τραγική καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου που την ενσωματώνει, η οποία φτάνει πλέον τα τρια χρόνια, πλήττει ακομα περισσότερο τις ήδη πληττόμενες από την μνημονιακή πολιτική αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες. Επιπλέον η κυβέρνηση αφού έχει φτάσει τα ασφαλιστικά ταμεία σε οικονομικό αδιέξοδο, αναρωτιέται αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την παροχή ενός επιδόματος, που υποχρεούται να το παρέχει με βάση το Ενωσιακό Δίκαιο. Θα εφαρμόσει επιτέλους, η κυβέρνηση που η ίδια ψήφισε με την συμφωνία και της αντιπολίτευσης, το νόμο ή θα επικαλεστεί για άλλη μια φορά την οικονομική κρίση για να στερήσει άλλο ένα δικαίωμα από τις εργαζόμενες γυναίκες;

 

*Η Αφροδίτη Σταμπουλή είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ