Οι γυναίκες κατέχουν μόνο 22% των στρατηγικών θέσεων στους δημόσιους οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης και μόνο το 12% στους ιδιωτικούς στις χώρες της ΕΕ των 27, όπως δείχνει η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (European Institute for Gender Equality – EIGE). «Η αύξηση του αριθμού των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων των οργανισμών ΜΜΕ θα επέφερε κοινωνική δικαιοσύνη, καλύτερη χρήση των ταλέντων και καινοτόμες αποφάσεις. Επίσης θα βελτίωνε το περιεχόμενο των Μέσων», δηλώνει η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ινστιτούτου.

Η νέα έκθεση του Ινστιτούτου «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς ΜΜΕ» παρουσιάζει για πρώτη φορά αξιόπιστα και συγκριτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ για τη θέση αντρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων στον τομέα των ΜΜΕ. Η έκθεση αυτή θα υποστηρίξει όσους/ες εκπονούν πολιτικές και όλους τους σχετικούς φορείς στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ισότητα των φύλων.

Η αμφισβήτηση της γυάλινης οροφής

Η έκθεση του Ινστιτούτου EIGE υπογραμμίζει ότι η κουλτούρα οργάνωσης των δομών των ΜΜΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδρική, παρότι οι γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση σε αυτόν τον τομέα υπερτερούν σημαντικά των αντρών, ενώ αποτελούν σχεδόν το μισό του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία των ΜΜΕ. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στις δομές λήψης αποφάσεων, τόσο σε επιχειρησιακά επίπεδα, ως ανώτεροι διευθυντές όσο και σε στρατηγικά, ως στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων μεγάλων οργανισμών ΜΜΕ, στα κράτη μέλη της ΕΕ

Υπάρχει ωστόσο σημαντική διαφορά μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα των ΜΜΕ. Στους δημόσιους οργανισμούς, η αναλογία γυναικών προς ανδρών σε στρατηγικές θέσεις λήψης αποφάσεων είναι μόνο 1 προς 5, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πέφτει σε μόλις 1 προς 10. Μέσα στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών ΜΜΕ οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 25% του συνόλου των μελών.

Εσωτερικές πολιτικές ισότητας για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στη λήψη αποφάσεων

Παρά το γεγονός ότι οργανισμοί που εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα ισότητας των φύλων είναι πιθανότερο να έχουν υψηλότερη αναλογία γυναικών σε στρατηγικές θέσεις λήψης αποφάσεων, η έρευνα του EIGE δείχνει ότι σχεδιασμοί για ισότητα των φύλων, πολιτικές υπέρ της διαφορετικότητας και κώδικες δεοντολογίας υπάρχουν μόνο στο ένα τέταρτο των οργανισμών. Μόνο ελάχιστοι οργανισμοί έχουν θεσπίσει επίσημους μηχανισμούς για την παρακολούθηση των πολιτικών τους ισότητας των φύλων. Το 16% των οργανισμών που εξετάστηκαν έχει μια επιτροπή υπεύθυνη για θέματα πολιτικών ισότητας, το 14% έχει έναν/μια υπεύθυνο για την ισότητα/διαφορετικότητα και το 9% έχει τμήμα ισότητας/διαφορετικότητας. Γενικά, οι δημόσιοι οργανισμοί είναι πιθανότερο να εφαρμόζουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων, κανόνες ή μέτρα απ’ ότι οι ιδιωτικοί.

Ποιανού η ελευθερία προστατεύεται;

Η αυτορρύθμιση είναι η κύρια στρατηγική για τη βιομηχανία των ΜΜΕ. «Πολλοί πολιτικοί διστάζουν να λάβουν μέτρα για την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να θεωρηθεί ως απόπειρα λογοκρισίας ή τρόπος περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης, εάν η βιομηχανία των ΜΜΕ έχει περισσότερη ρύθμιση. Από την άλλη, είναι καιρός να εξεταστεί ποιανού η ελευθερία έκφρασης προστατεύεται ή παρακωλύεται. Μέχρι τώρα οι ατζέντες στα θέματα των ειδήσεων είναι μια υπόθεση κυρίως από τους άνδρες για τους άνδρες», λέει η δόκτωρ Dr Maria Edstram, ειδική σε θέματα γυναικών και μίντια από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ.

Περισσότερες γυναίκες στα ΜΜΕ -για να διαμορφωθεί μια κοινωνία ισότητας των φύλων

Βασισμένο στην έκθεση του EIGE το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υιοθετήσει συμπεράσματα για την «Προώθηση του ρόλου των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στα ΜΜΕ» και σημείωσε τους πρώτους δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του τομέα των Γυναικών και των Μέσων Ενημέρωσης της Πλατφόρμας του Πεκίνου για Δράση (Beijing Platform for Action) στα πλαίσια των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ευθυγραμμιζόμενο με τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση του EIGE, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν θετικά μέτρα για τη στήριξη της ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία των ΜΜΕ. Το Συμβούλιο καλεί επίσης σε αυξημένη εγρήγορση για την ισότητα των φύλων μέσα στον τομέα των ΜΜΕ και σε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών σε αυτόν τον τομέα, κάτι που θα υποστηρίξει τη διαδικασία επίτευξης μιας κοινωνίας με ισότητα των φύλων.

μετάφραση: Σίσσυ Βωβού, Δήμητρα Σπανού

 

Ολόκληρη η έκθεση εδώ

Πηγή: EIGE